Beheersing van calamiteiten is van alle tijden en de maatschappelijke druk om risicovolle bedrijfsactiviteiten verantwoord te ondernemen wordt, terecht, alleen maar groter. Bedrijven en organisaties kunnen elkaar helpen en ondersteunen bij het vergroten van kennis en invloed op het gebied van calamiteitenbeheersing. De activiteiten van de stichting zijn hierop gericht. Het is belangrijk dat bedrijven hierin een eigen en onafhankelijke stem en positie kunnen innemen. En dat zij vanuit deze positie een gesprekspartner kunnen zijn voor andere partijen.

Stichting CaBO wil een spreekbuis zijn voor standpunten naar buiten, maar ook een kennisplatform voor de leden onderling.

Kennis delen

Kennis delen is de eerste pijler van CaBO. Dit gebeurt vanuit het bestuur, bedrijfsbureau en werkgroepen via de digitale nieuwsbrieven en op CaBO-bijeenkomsten. Maar ook kunnen er workshops georganiseerd worden voor en tussen bedrijven over specifieke vraagstukken. Er kan een beroep worden gedaan op aangesloten bedrijven om hierin een actieve rol te spelen. Uw betrokkenheid tonen en kennis delen kan door:

  1. de jaarlijkse CaBO-bijeenkomsten te bezoeken;
  2. deel te nemen aan voor uw bedrijf relevante project- of werkgroepen;
  3. vragen te stellen aan projectgroepen waarin de stichting is vertegenwoordigt;
  4. vragen specifiek over uw bedrijfssituatie uitzetten naar collega-bedrijven, zodat zij hun visie en ervaringen kunnen delen met u. Dit kan op dit moment via het bedrijfsbureau;
  5. te antwoorden op vragen van van collega-bedrijven (zie punt 3);
  6. uw bedrijf open te stellen voor een bezoek met CaBO.

Vragen die aan collega-bedrijven zijn voorgelegd gingen bijvoorbeeld over meldkamersystemen, wijze van alarmering van BHV-ers, vergoedingen voor inzetten van bedrijfsbrandweer buiten het verzorgingsgebied, de hoogte van vergoedingen voor leden van bedrijfsbrandweer en de status en geldigheid van de oude SBB-bedrijfsbrandweerdiploma’s.

Belangenbehartiging

De belangen van de achterban behartigen is een tweede pijler. CaBO zal, waar mogelijk, positie innemen en uitbouwen om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Op voor bedrijven uit de industrie beleidsbeïnvloedende zaken. CaBO kan standpunten innemen namens de aangesloten deelnemers en deze vertegenwoordigen naar de overheid door deel te nemen in project- of werkgroepen of op andere wijze. Onder de vlag van CaBO zijn bijvoorbeeld Kwalificatiedossiers voor bedrijfsbrandweerfuncties Manschap en Bevelvoerder opgesteld (en recent herzien). Maar ook heeft CaBO deelgenomen aan andere projecten en activiteiten. Veel van deze activiteiten komen ook op de CaBO-bijeenkomsten of in de online CaBO-sessies CaBOnline aan bod.

Bedenk, bij belangenbehartiging geldt: hoe meer bedrijven aangesloten zijn, hoe groter de vuist is.