Nieuwsbericht
Bent u een commerciële partij die voordelen of kortingen wil bieden aan onze achterban, neem dan contact met ons op via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
Dossier Bedrijfsbrandweer Manschap PDF Afdrukken E-mail

 

Sinds 2005 is de Stichting CaBO betrokken bij de Evaluatie en Herziening van het Besluit Bedrijfsbrandweren (toenmalig Art. 13 Brandweerwet), vooruitlopend op het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s. Vanuit deze achtergrond, de geschiedenis van Stichting CaBO als SBB (destijds met eigen bedrijfsbrandweeropleidingen) en de roep uit het bedrijfsleven, heeft de Stichting CaBO eind 2008 op verzoek het initiatief genomen om belanghebbende partijen bij elkaar te brengen om te komen tot een nieuwe opzet voor de opleiding bedrijfsbrandweer (bbw), gezien de nieuwe rijksopleidingen.

In het project Kwaliteit Bedrijfsbrandweerpersoneel wordt invulling gegeven aan de kwaliteitseisen voor bedrijfsbrandweerpersoneel zoals benoemd in het Besluit personeel veiligheidsregio’s (artikel 2 lid 4. Stichting CaBO werkt vanuit een coördinerende rol samen met onder meer Deltalinqs-Werkgroep Brandweerzaken, de Gezamenlijke Brandweer, het Nbbe, de NVBR en diverse individuele bedrijven aan kwalificatiedossiers voor benoemde bedrijfsbrandweerfuncties. Het concept kwalificatiedossier voor Bedrijfsbrandweer Manschap met bijhorende stukken is in 2011 aangeboden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Gelijktijdig is aan het ministerie een verzoek ingediend tot aanpassing van het landelijk functiehuis bedrijfsbrandweer. Het ministerie ziet geen aanleiding om op dit moment het functiehuis formeel te wijzigen; wellicht dat dit bij de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's 2012-2013 meegenomen kan worden. De minister biedt wel ruimte aan bedrijven om volgens het nieuwe voorgestelde functiehuis de opleidingen in te richten, in nauw overleg met Nbbe.

Resultaat

Het proces is zeer zorgvuldig verlopen. Er is continu aandacht geweest voor de diversiteit in  bedrijven. Helaas kan een rijksstandaard in bedrijfsbrandweeropleiding nooit maatwerk zijn. Uitgangspositie moest zijn de eerste doelgroep in gedachten te houden, namelijk bedrijven die de wettelijke verplichting krijgen opgelegd tot het hebben van een bedrijfsbrandweer (artikel 31 Wvr, voorheen art. 13). Maar zeker ook de andere bedrijven vinden aansluiting bij voorliggend pakket. Ook sluit het aan bij de rijksopleidingen. De opleidingen moeten een goede samenwerking tussen bedrijfs- en overheidsbrandweer garanderen, met oog voor gelijkwaardigheid en uitwisselbaarheid van functionarissen, voor veiligheid en het kostenaspect. Het concept dat er ligt, een basisopleiding van zo’n 121 uur op een opleidingsinstituut (excl. zelfstudie en toetsbelasting, zie Opleidingsplan bbw. manschap), THV in optionele keuze en de stage (toetskaartverrichtingen) op het eigen bedrijf, is een mooi resultaat. Een resultaat dat erop is gericht dat een manschap bedrijfsbrandweer zo is toegerust dat hij veilig kan optreden, zowel in de maatgevende scenario’s als bij wat brand of calamiteiten in het bedrijf verder met zich kan meebrengen. Een resultaat wat gedragen kan worden door bedrijfsleven en overheid. In de voorgelegde stukken wordt veel gevraagd van de verantwoordelijkheid van de werkgever, bijv. bij het aftekenen van onderdelen op de toetskaart. Ook is continue aandacht voor blijvende vakbekwaamheid verweven in het voorliggende pakket.

Opleiden 

Inmiddels zijn ook opleidingsinstanties die de interesse, kennis, kunde en mogelijkheid hebben om de les- en leerstof te ontwikkelen voor het kwalificatiedossier Bedrijfsbrandweer Manschap hiermee aan de slag. Hierbij wordt ook gewerkt aan een landelijk lesboek. Ook zijn eind 2011 een aantal opleidingsinstituten gestart met pilotopleidingen voor Bedrijfsbrandweer Manschap; in opdracht van individuele bedrijven (die in de werkgroep hebben deelgenomen) en in nauw overleg met het Nbbe.

In afwachting van de reactie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkt de projectgroep door aan andere bedrijfsbrandweerfuncties zoals voorgesteld in het nieuwe functiehuis. Te starten met de functie van Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder.

 Aangeboden stukken aan Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aanpassing functiehuis bedrijfsbrandweer

Kwalificatiedossier Bedrijfsbrandweer Manschap

Optionele richting Technische Hulpverlening (THV)

Beschrijving Proeve van bekwaamheid Bedrijfsbrandweer Manschap (in hoofdlijnen)

Beschrijving Proeve van bekwaamheid Bedrijfsbrandweer Manschap, optie THV (in hoofdlijnen)

Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer Manschap (in hoofdlijnen)

Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer Manschap, optie THV (in hoofdlijnen)

 

Vrijstellingsregeling 

Per 1 november 2012 heeft het IFV (toenmalig Nbbe) een vrijstellingsregeling voor Bedrijfsbrandweer Manschap gepubliceerd. U vindt deze op http://www.ifv.nl/examens/Paginas/default.aspx#tab2.